Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāns gatavs sabiedriskajai apspriešanai

Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāns gatavs sabiedriskajai apspriešanai

Dabas parka „Daugavas ieleja” attīstībai un aizsardzībai top jauns plānošanas dokuments – aktualizēts dabas aizsardzības plāns, kuru kopš 2013.gada jūlija izstrādā SIA „Metrum”.

Patlaban veikta sugu un biotopu inventarizācija, dabas parka ainavu un tūrisma iespēju izvērtējums, izstrādāti ieteikumi turpmākai apsaimniekošanai, notikušas vairākas sanāksmes un izbraukumi dabā, apspriežot aktuālās problēmas un meklējot to risinājumus.

323.janvārī Aizkraukles novada pašvaldībā notika jau trešā uzraudzības grupas sanāksme, kurā izskatīja dabas aizsardzības plāna 1.redakciju. Tā kā dabas aizsardzības plāns ir viens no projekta „Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde, veicot dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi un integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā” pasākumiem, sanāksmē runāja arī „Metrum” projektu vadītāja Ilze Circene, stāstot par risinājumiem, kuri izmantoti dabas aizsardzības plāna integrācijai teritorijas plānojumā. Aizkraukles novada galvenais arhitekts Juris Letinskis novērtēja veikto darbu kā izcilu un atzina, ka abu plānošanas dokumentu integrācija veikta veiksmīgi.

Diskusijas raisījās galvenokārt par plānotajām rīcībām un ieteikumiem individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, tika ieteikti papildinājumi un precizējumi. Sanāksmes noslēgumā dalībnieki ar balsojumu apstiprināja, ka dokuments ir gatavs sabiedriskajai apspriešanai, ko plānots organizēt 2014.gada martā.

Dabas aizsardzības plānā lielu darbu veikuši sugu un biotopu eksperti, tūrisma speciālists un ainavu eksperte, inventarizējot teritoriju, papildinot zināšanas par dabas parka „Daugavas ieleja” vērtībām un sniedzot ieteikumus to saglabāšanai, kā arī sniedzot idejas dabas parka ilgtspējīgas attīstības iespējām. Ir nedaudz precizēts dabas parka zonējums, izvērtēts, kuras no plānotajām rīcībām ir jau ieviestas, kuras nav vēl uzsāktas, bet joprojām aktuālas.

2„Dabas aizsardzības plānā esam saglabājuši daudzus risinājumus un izmantojuši arī informāciju no iepriekšējā, 2004.gadā profesores Aijas Mellumas vadībā sagatavotā dabas aizsardzības plāna. Uzskatām, ka ir būtiski saglabāt pēctecību, nemainot dabas parka saglabāšanas mērķus un turpinot iesāktos darbus tā apsaimniekošanā,” komentē „Metrum” apakšuzņēmēju SIA „Vides eksperti” pārstāve, dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja Jolanta Bāra.

Plašāk par projektu šeit.

Foto: Vita Jevdokimova un Līga Bulmeistere