Sākas Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana

Sākas Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana

No 10.februāra līdz 24.martam notiek Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Tāpat publiskajai apspriešanai nodots arī Aizkraukles novada Vides pārskata projekts un dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna 2014.-2026.gadam projekts.

Aizkraukles novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts paralēli ar dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plānu, integrējot to novada teritorijas plānojumā. Tas ļauj plānošanas dokumentos noteikt vienotus attīstības virzienus un stratēģiju.

„Šāds uzstādījums vienlaikus izstrādāt un integrēt dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu Latvijā ir salīdzinoši jauns un vērsts uz vienkāršāku teritorijas attīstības plānošanu pašvaldībās. Diemžēl praksē var sastapties arī ar viedokli, ka aizsargājamās teritorijas ir „aizliegtās” jeb „tukšās” teritorijas, kas atņemtas novada dzīvei un attīstībai. Tam tā nevajadzētu būt, un šī projekta ietvaros īpaši svarīgi ir sabalansēt dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības mērķus un novada saimnieciskās attīstības intereses,” skaidro „Metrum” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene.

Ar publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem iespējams iepazīties šeit.