„METRUM” izstrādā vadlīnijas dabas aizsardzības plānu integrēšanai teritorijas plānojumos

„METRUM” izstrādā vadlīnijas dabas aizsardzības plānu integrēšanai teritorijas plānojumos

2014.gada marta sākumā "METRUM" sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāka divu mēnešu darbu pie projekta „Vadlīniju dabas aizsardzības plānu integrēšanai teritorijas plānojumos izstrāde”.

Tā izstrāde notiek projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai" pilotprojekta „Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna sagatavošana un integrēšana teritorijas plānojumā” ietvaros (projekts Nr.LLIV-316).

Izstrādājot vadlīnijas, „METRUM” speciālisti apkopos savu pieredzi strādājot pie pilotprojekta „Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna sagatavošana un integrēšana teritorijas plānojumā”, kas tiekrealizēts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un Aizkraukles novada pašvaldību. Vadlīnijās tiks iekļauts arī dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma integrācijas idejas vērtējums un pilotprojekta pieredzes iespējamā vispārināšana ārpus pilotprojekta teritorijas. Īpaša loma vadlīniju izstrādē tiks piešķirta ainavu plānošanai, vērtējot to kā iespējamo dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanas integrācijas instrumentu. Ar savu pieredzi, redzējumu un rekomendācijām vadlīniju izstrādē un ainavu plānošanas jomā dalīsies arī ģeogrāfe un pētniece Aija Melluma.

5.martā Aizkrauklē notika vadlīniju izstrādes uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās „METRUM”, Dabas aizsardzības pārvaldes, Aizkraukles novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona, Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Dabas fonda, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvji, kā arī Aizkraukles novada iedzīvotāji un zemju īpašnieki.

Šajā tikšanās reizē Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta direktore Kristīne Vilciņa informēja klātesošos par vadlīniju izstrādes mērķi, darba uzdevumiem, saturu un plānotajiem pasākumiem vadlīniju izstrādes procesā. „METRUM” pārstāvji dalījās pieredzē par dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna integrāciju Aizkraukles novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam. Sanāksmes dalībnieki minēja problēmas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībā un teritorijas attīstības plānošanā, kā arī sniedza ieteikumus situācijas uzlabošanai.

„Līdz šim aizvadītajās diskusijās, kas tika organizētas pilotprojekta uzsākšanas laikā, jau ir kļuvis skaidrs – efektīvu dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu integrēšanu nav iespējams veikt esošās likumdošanas ietvaros. Jā, pašvaldībai ir iespējams noteikt stingrākas prasības zemes izmantošanai aizsargājamās dabas teritorijās, balstoties uz dabas aizsardzības plānā veiktajām izpētēm un rekomendācijām, taču nav iespējams ieviest nosacījumus, kas būtu liberālāki, nekā paredz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Tādējādi iztrūkst galvenais, ko dabas aizsardzības plāna izstrādātāji cenšas panākt, – ne tikai uzlikt aprobežojumus, lai aizsargātu izcilas dabas vērtības, bet arī tos mīkstināt teritorijās, kurās būtu pieļaujama intensīvāka saimnieciskā darbība. Gribas cerēt, ka vadlīniju izstrāde un arī tālākā nākotnē paredzētie projekti šo jautājumu risināšanā ļaus skaidri identificēt, kādas izmaiņas likumdošanā ir nepieciešamas, un uzsākt to izstrādi,” uzskata sanāksmes dalībniece, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides speciāliste Anete Pošiva.

„METRUM” aicina dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu izstrādātājus, pašvaldības, institūciju pārstāvjus un ikvienu interesentu izteikt savus priekšlikumus un redzējumu par dabas aizsardzības plānu izstrādi un integrēšanu teritorijas plānojumos, rakstot uz e-pastu vadlīniju izstrādes projekta vadītājai no „METRUM” puses Ilzei Circenei (ilze.circene@metrum.lv).

Vadlīniju izstrāde plānota līdz 2014.gada aprīļa beigām, 29.aprīlī organizējot noslēguma konferenci.