"METRUM" izstrādā piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus

"METRUM" izstrādā piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus

SIA “METRUM” speciālisti š.g. februārī uzsāka darbu pie piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes.

Plānu izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” ietvaros.

No piecām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām līdz šim dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts dabas parkam "Abavas senleja", bet dabas liegumam "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Ansiņu purvs" un "Maņģenes meži"  tāds plāns tiek izstrādāts pirmo reizi. Visus piecus dabas aizsardzības plānus paredzēts izstrādāt līdz nākamā gada februārim.

Saistībā ar dabas aizsardzības plānu izstrādi ikviens interesents ir aicināts piedalīties plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmēs, kas notiks:

- 2015.gada 1.aprīlī plkst. 13.00 Kandavas novada pašvaldībā (Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novads) īpaši aizsargājamai dabas teritorijai - dabas parkam "Abavas senleja". Dabas parks atrodas Ventspils (Zlēku, Ugāles un Usmas pagasts), Kuldīgas (Rumbas un Rendas pagasts), Talsu (Ģibuļu un Abavas pagasts) un Kandavas (Kandava un Matkules pagasts) novadā.

- 2015.gada 2.aprīlī plkst. 10.00 Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē ("Vīgneri", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads) īpaši aizsargājamai dabas teritorijai - dabas parkam "Abavas senleja" un dabas liegumam "Maņģenes meži" (atrodas Kuldīgas novada Rumbas pagasts).

- 2015.gada 2.aprīlī plkst. 14.00 Ventspils novada Zlēkas pagasta pārvaldē ("Pūcītes", Zlēku ciems, Zlēku pagasts, Ventspils novads) īpaši aizsargājamai dabas teritorijai - dabas parkam "Abavas senleja", dabas liegumam "Druviņu tīrelis" (atrodas Ventspils novada Usmas pagasts), dabas liegumam "Pluču tīrelis" (Ventspils novada Usmas un Ugāles pagasts) un dabas liegumam "Nagļu un Ansiņu purvs" (Ventspils novada Zlēku pagasts).

Tikšanās laikā visi interesenti tiks iepazīstināti ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērķiem un esošajām dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plānu izstrādē.

Kontaktpersona: Ilze Circene, tālr.67860305, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011