Noslēdzies darbs pie dabas aizsardzības plānu izstrādes Kurzemē

Noslēdzies darbs pie dabas aizsardzības plānu izstrādes Kurzemē

SIA “Metrum” speciālisti noslēguši darbu pie sešu dabas aizsardzības plānu izstrādes Kurzemē. Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda rīkojumu apstiprināti dabas aizsardzības plāni dabas liegumam ”Ances purvi un meži”, dabas parkam "Abavas senleja", dabas liegumam "Druviņu tīrelis", dabas liegumam "Pluču tīrelis", dabas liegumam "Nagļu un Ansiņu purvs" un dabas liegumam "Maņģenes meži".

Dabas aizsardzības plānu izstrāde ir jauns profils uzņēmuma “Metrum” darbībā.  Šādus plānus izstrādā īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un atšķirībā no teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, dabas aizsardzības plānu izstrādē tiek iesaistīts plašs dažādu jomu speciālistu loks, tostarp arī sertificēti sugu un biotopu eksperti – ornitologi, entomologi u.c.

Plašāk par dabas aizsardzības plāniem: http://metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana

CAM03576