SIA "METRUM" Teritorijas attīstības plānošanas daļas speciālisti veic Ogres pilsētas centra lokālplānojuma teritorijas apsekošanu

SIA "METRUM" Teritorijas attīstības plānošanas daļas speciālisti veic Ogres pilsētas centra lokālplānojuma teritorijas apsekošanu

SIA “METRUM”, pamatojoties uz 15.03.2017. noslēgto līgumu starp Ogres novada pašvaldību un SIA “METRUM”, veic lokālplānojuma izstrādi Ogres pilsētas centra daļai.

2017. gada aprīlī SIA “METRUM” Teritorijas attīstības plānošanas daļas speciālisti, sadarbībā ar Ogres pilsētas iedzīvotājiem un LU Telpiskās attīstības plānošanas 2. kursa studentiem, veica lokālplānojuma un tai pieguļošās teritorijas apsekošanu. Īpaša uzmanība tika veltīta lokālplānojuma teritorijā esošajiem vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem un citām vēsturiskām ēkām.

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta pamatojoties uz 20.10.2016. Ogres novada pašvaldības lēmumu Nr. 16 “Par lokālplānojuma kā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošai teritorijai”.

Lokālplānojums izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt Ogres novada teritorijas plānojumā noteikto teritorijas funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Ar lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu un aktuālo informāciju var iepazīties tīmekļa vietnē geolatvija.lv.