Uzsākta Ogres pilsētas centra daļas lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana

Uzsākta Ogres pilsētas centra daļas lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana

SIA “METRUM”, pamatojoties uz 15.03.2017. noslēgto līgumu starp Ogres novada pašvaldību un SIA “METRUM”, veic lokālplānojuma izstrādi Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūves un tai piegulošai teritorijai.

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 27.04.2017. lēmumu Nr. 6, 1.§ “Par lokālplānojuma kā teritorijas plānojuma grozījumu Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošai teritorijai pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” lokālplānojuma pirmā redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu un detalizētu Ogres novada teritorijas plānojumā noteikto teritorijas funkcionālo zonējumu un precizētu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība.

Izstrādātāji: SIA “METRUM”, SIA “CI Planing” un Ogres novada pašvaldības speciālisti.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 04.05.2017. līdz 31.05.2017.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 04.05.2017. līdz 31.05.2017. var iepazīties:

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi līdz šī gada 31. maijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Vēsturiskā centra lokālplānojumam”.

Viedokli un priekšlikumus līdz 31.05.2017. var izteikt arī elektroniski tīmekļa vietnē - geolatvija.lv.

Atbilstoši 14.10.2014. Ministra kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86, pantam, 01.06.2017. plkst. 13.00 Ogres novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. norisināsies sanāksme, kuras laikā izskatīs lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Saistītās ziņas:

SIA "METRUM" Teritorijas attīstības plānošanas daļas speciālisti veic Ogres pilsētas centra lokālplānojuma teritorijas apsekošanu.