Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

SIA "METRUM", pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016. gada 8. decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 2030. gadam izstrādes uzsākšanu”, izstrādājusi Ķekavas novada teritorijas plānojuma darba variants.

Teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar mērķi radīt jaunu, idejiski un saturiski vienotu plānojumu visām Ķekavas novada teritoriālajām vienībām – Ķekavas pagastam, Baložiem un Daugmales pagastam, izstrādājot to atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, realizējot Ķekavas novada ilgtspējīgas stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto novada telpiskās attīstības perspektīvas vīziju - "Ķekavas novads - zaļa mājvieta dinamiskā pašvaldībā", mērķus, prioritātes un teritorijas specializācijai atbilstošu vēlamo telpiskās struktūras attīstības modeli.

Ķekavas novada teritorijas plānojumā tiek aktīvi iesaistīta sabiedrība, iedzīvotāji līdz 2017. gada 31. martam tika aicināti sūtīt un iesniegt savus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei. Ķekavas novada dome ir apkopojusi 330 priekšlikumus no fiziskām un juridiskām personām, kas norāda uz augsto sabiedrības iesaistes līmeni. Ar priekšlikumu kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Šobrīd Ķekavas novada teritorijas plānojumam ir izstrādāts darba variants, un norisinās aktīvs darbs pie tā pilnveidošanas. Ar Teritorijas plānojuma darba variantu var iepazīties Ķekavas novada mājas lapā:

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar darba redakciju, Ķekavas novada pašvaldība un SIA “METRUM” no 2018. gada 27. februāra līdz 28. martam rīko 8 teritorijas plānojuma darbnīcas. Darbnīcas tiek organizētas dalījumā pa apdzīvotām vietām, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku darbu. Darbnīcās iedzīvotāji ir aicināti diskutēt, izteikt viedokli un uzdot sev interesējošos jautājumus.

Nākamās darbnīcas norisināsies:

  • 26. martā plkst. 18.00 Baložu kultūras namā (Darbnīca “Krustkalni un Lapenieki”);
  • 28. martā plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā (Darbnīca “Katlakalns, Rāmava un Valdlauči”).

Paralēli Teritorijas plānojuma sagatavošanai notiek Ķekavas novada teritorijas plānojuma Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, kā arī Valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta Doles (Ķekavas) luterāņu baznīcai, Doles Tautas namam (Doles krogam) un Katlakalna luterāņu baznīcai izstrāde.