Detālplānojuma izstrāde Saulkrastos

Detālplānojuma izstrāde Saulkrastos

SIA “METRUM” telpiskās attīstības plānošanas nozares speciālisti apseko detālplānojuma teritoriju Saulkrastos

SIA “METRUM” ar Saulkrastu novada iepirkumu komisijas 2018. gada 8. novembra lēmumu Nr. SND 2018/38 ieguva līguma slēgšanas tiesības ar Saulkrastu novada domi par detālplānojuma izstrādi Saulkrastos, teritorijā no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei.

Turpinot labo praksi, 21.02.2019. telpiskās attīstības plānošanas nozares speciālisti organizēja detālplānojuma un tai pieguļošās teritorijas apsekošanu. Brauciena mērķis bija apsekot Balto kāpu, lai apskatītu kāpas zonā esošo labiekārtojumu, ko ņemt vērā, lai veidotu vienotu Saulkrastu novada piekrastes labiekārtojumu arī detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrāde tiek veikta pamatojoties uz 29.08.2018. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr. 746 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 14/2018§42). Detālplānojuma mērķis ir radīt nosacījumus vizuāli vienotas, kvalitatīvas, un pieejamas piekrastes infrastruktūras izveidei, kas veicinātu novada ekonomisko aktivitāti un mazinās klimata pārmaiņas un cilvēku radīto ietekmi.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros tiek izvērtēta Saulkrastu centra teritorijas kāpu zona, pludmale un jūras pieejamība, apmeklētāju plūsmas virzieni, esošās dabas un vēsturiskās vērtības, notiekošie erozijas procesi, kā arī nodrošinājums ar nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Ar detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu un detālplānojuma robežu var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13395)