Ķekavas novada dome apstiprina METRUM izstrādāto Ķekavas novada teritorijas plānojumu

Ķekavas novada dome apstiprina METRUM izstrādāto Ķekavas novada teritorijas plānojumu

METRUM teritorijas plānošanas speciālisti Māras Kalvānes vadībā un sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību ir pabeiguši darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes, ko Ķekavas novada dome vakar apstiprināja domes sēdē. Izstrādātais teritorijas plānojums ir idejiski un saturiski vienots plānojums visām Ķekavas novada teritoriālajām vienībām – Ķekavas pagastam, Baložiem un Daugmales pagastam.

METRUM teritorijas plānošanas speciālisti Māras Kalvānes vadībā un sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību ir pabeiguši darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes, ko Ķekavas novada dome vakar apstiprināja domes sēdē. Izstrādātais teritorijas plānojums ir idejiski un saturiski vienots plānojums visām Ķekavas novada teritoriālajām vienībām – Ķekavas pagastam, Baložiem un Daugmales pagastam.

Jaunais teritorijas plānojums ir izstrādāts atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, realizējot Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto novada telpiskās attīstības perspektīvas vīziju – “Ķekavas novads – zaļa mājvieta dinamiskā pašvaldībā”, mērķus, prioritātes un teritorijas specializācijai atbilstošu vēlamo telpiskās struktūras attīstības modeli.

Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, pamatideja bija radīt plānojumu, kurš vērsts uz novada daudzveidības saglabāšanu, iepriekš spēkā esošo teritorijas plānojumu pēctecību, kultūras mantojuma saglabāšanu un līdzvērtīgas attīstības iespējām daudzām jomām un iedzīvotājiem. Šī plānojuma izstrādē ir ieguldīts milzīgs darbs – gan atšķirīgā detalizācijas līmenī risinot dažādus ar turpmāko teritorijas izmantošanu un prasību noteikšanu, gan izvērtējot iedzīvotāju, uzņēmēju priekšlikumus un politiķu viedokļus par novada turpmāko attīstību.

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv