Babītes pagasts attīstību saista ar iedzīvotāju skaita pieaugumu

Babītes pagasta pašvaldībai ir būtiski nākamajos 12 gados palielināt iedzīvotāju skaitu pagastā, veidot tiem kvalitatīvu dzīves vidi, attīstīt daudzveidīgu uzņēmējdarbību un sakopt dabas un ainaviskās teritorijas. Šīs intereses ietvertas Babītes pagasta attīstības programmā 2007. – 2019. gadam, ko izstrādājis teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum”.

Reģionālās attīstības likums nosaka, ka attīstības programmai ir jādefinē pašvaldības attīstības prioritātes. Babītes pagasta pašvaldība nākamajiem 12 gadiem ir izvirzījusi četrus attīstības stratēģiskos virzienus, tai skaitā atbalstīt, lai pagastā ienāk vairāk jauno ģimeņu un nemazinās darbaspējīgo iedzīvotāju skaits. Šai nolūkā pašvaldība gatavojas modernizēt esošās dzīvojamās platības un sekmēt jaunu mājokļu būvniecību cilvēkiem ar dažādiem ienākumiem.

Lai nodrošinātu jaunas darba vietas, pašvaldība plāno attīstīt specializētās pārtikas ražošanu pagastā, pakalpojumu servisu, tradicionālo un netradicionālo lauksaimniecību, piemēram, dzērveņu audzēšanu, kas var būt viens no pagasta purvaino teritorijas izmantošanas veidiem, kā arī tūrisma biznesu. Atbalsts izteikts ražotnēm, kur izmanto augstākās tehnoloģijas.

„Babītes pagasta teritorijas attīstības programma kalpos kā vadlīnijas pašvaldības ikgadējā budžeta sastādīšanā, kā arī mēs to varēsim izmantot, lai iegūtu līdzfinansējumu konkrētiem mērķiem gan no struktūrfondiem Eiropā, gan Latvijā,” saka Andrejs Ence, Babītes pagasta padomes priekšsēdētājs.

 „Tā kā Babītes pagastam aktuāli ir rūpēties par ilgtspējīgu telpisko attīstību un sakoptu, drošu un veselīgu dzīves vidi, attīstības programma palīdzēs pašvaldībai attīstītāju un uzņēmēju ieceres vērtēt saskaņā ar konkrētiem mērķiem. Tas nozīmē, piemēram, apbūves paplašināšanu un saimniecisko attīstību sabalansēt ar prasību saglabāt svaigu gaisu un iespējas baudīt meža tuvumu,” uzsver Andis Kublačovs, „Metrum” projektu vadītājs, viens no Babītes pagasta attīstības programmas izstrādātājiem.

No konkrētiem Babītes pagasta attīstības uzdevumiem, tuvākajā laikā paredzēts paplašināt esošās pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī būvēt jaunas, piesaistot līdzekļus ar privātās partnerības palīdzību, pabeigt jauna ārstniecības centra būvi Piņķu ciemā, veikt sociālās infrastruktūras uzlabojumus Kalnciema masīvā un uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību visā pagastā.

Piesaistot privātos attīstītājus, nākamajos trijos gados paredzēts turpināt veidot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Piņķu un Babītes ciemos un izveidot pieslēgumu Rīgas – Jūrmalas spiedvadam, lai notekūdeņus novadītu uz Rīgas attīrīšanas iekārtām. Tuvākajā laikā paredzēts izstrādāt Dzilnupes un Babītes polderu sūkņu staciju rekonstrukcijas projektu.

Perspektīvā paredzēts arī veidot veloceliņus pa dabas pamatni no Imantas līdz Ložmetējkalnam, ziemā tos piedāvājot kā slēpošanas trases, labiekārtot Beberbeķu dabas parku, izveidot caurteci Piņķu ūdenskrātuvei un izstrādāt individuālus apsaimniekošanas noteikumus Božu ūdenskrātuvei, lai šo apkārtni perspektīvā izmantotu aktīvai atpūtai, sportam un tūrismam.

 „Metrum” šobrīd vēl turpina darbu pie Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam izstrādes. Attīstība programma un teritorijas plānojums kopumā ir pamats pašvaldības attīstības plānošanas virzībai un savstarpēji papildinoši dokumenti. Elektroniski ar Babītes pagasta attīstības programmu var iepazīties „Metrum” mājaslapā – www.metrum.lv (sadaļā Projekti – Citi attīstības plānošanas dokumenti).