„Metrum” gatavo Rīgas teritorijas plānojuma grozījumus ostas teritorijā

2007.gada 17.janvārī Latvijas Republikas Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-11-03 „Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.– 2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Tiesa nolēma:

1) Atzīt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam daļu, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošu no tās spēkā stāšanās brīža, tas ir, 2006. gada 4. janvāra;

2) Noteikt, ka Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumos Nr. 690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas teritorijas noteikšanu” noteiktajās Rīgas brīvostas robežās ir spēkā Rīgas attīstības plāns 1995.–2005. gadam un attiecīgie Rīgas pilsētas apbūves noteikumi.

Lai novērstu Satversmes tiesas spriedumā norādīto, atbilstoši sasvstarpēji noslēgtam līgumam, Rīgas brīvostas teritorijas plānojumu tās uzdevumā izstrādā SIA „Metrum”. Tā kā izstrādātais dokuments būs Rīgas teritorijas plānojuma saistošā daļa, to ir nepieciešams sagatavot un saskaņot likumdošanā noteiktā kārtībā un termiņā.

Jau š.g. novembra – decembra mēnešos ir plānots uzsākt Rīgas Teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu, kas paredzēta 8.nedēļu garumā. Līdz ar to visus priekšlikumus, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju nepieciešams iesniegt Rīgas domē jau tuvākajā laikā. Plānots, ka jaunie grozījumi attiecībā uz ostas teritoriju varētu stāties spēkā līdz ar grozījumiem Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā, t.i., līdz 2009.gada jūnijam.