METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu.

METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu.
 • METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu.

  METRUM, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Madonas novada pašvaldību ir uzsākusi Madonas novada Teritorijas plānojuma izstrādi. Projektu vadīs arhitekte Māra Kalvāne.

  Uzsākot plānojuma izstrādi, tiks izvērtēti visi saņemtie ierosinājumi teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves nosacījumu maiņai vai precizēšanai, sabiedrības iniciatīvas publisku teritoriju izveidošanai vai labiekārtošanai, vides ietekmju novēršanai. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, tiks organizētas dažāda veida sabiedrības līdzdalības aktivitātes – sanāksmes, diskusijas, aptaujas, nodrošinot atvērtu teritorijas plānošanas procesu.

  Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi:

  • Nodrošināt atbilstību Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī citiem hierarhiski augstākiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
  • Nodrošināt Madonas novada teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.–2047. gadam (turpmāk – IAS) definētajiem stratēģiskajiem attīstības uzstādījumiem, telpiskās attīstības perspektīvai un pamatprincipiem teritoriju plānošanai un attīstībai.
  • Veikt detālplānojumu un lokālplānojumu izvērtējumu, sniegt priekšlikumus par to atcelšanu vai atstāšanu, nodrošinot to integrēšanu teritorijas plānojumā un organizējot ar saistošajiem noteikumiem apstiprināto detālplānojumu pārapstiprināšanu ar administratīvo aktu.
  • Nodrošināt teritorijas plānošanas jomā pieņemto lēmumu pēctecību, interešu apzināšanu un saskaņošanu ar institūcijām un kaimiņu pašvaldībām, definējot kopējās interešu teritorijas, kā arī ņemt vērā fizisko un juridisko personu priekšlikumus.
  • Izvērtēt novada teritorijas esošo potenciālu, resursus un noteikt teritorijas izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, tostarp prasības derīgo izrakteņu ieguves vietu izveidei un alternatīvās energoapgādes būvju/iekārtu izvietošanai.
  • Nodrošināt pārskatāmu un vienotu apbūves noteikumu piemērošanu novada teritorijā, integrējot līdzšinējo novadu atsevišķo apbūves noteikumu prasības un novēršot konstatētās pretrunas dažādās noteikumu daļās, saskaņojot pieeju apbūves īstenošanai.
  • Pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības funkciju īstenošanai un pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai, t.sk. precizējot funkcionālo zonējumu un teritorijas ar īpašiem noteikumiem.
  • Sagatavot vispārīgu novada un detalizētu pilsētu (Madonas, Cesvaines un Lubānas) transporta attīstības koncepciju, apzinot esošo transporta plūsmu un sagatavot priekšlikumu attīstībai perspektīvā.
  • Plāna ietvaros izstrādāt novada vienoto pašvaldības ceļu un ielu klasifikāciju, noteikt prasības pieslēgumu veidošanai, noteikt ceļu nodalījumu joslas un ielu sarkanās līnijas, ielu un ceļu tipiskos šķērsprofilus, t.sk. velo un sabiedriskā transporta plānošanai
  • Izvērtēt pilsētu un ciemu robežu paplašināšanas iespējas un noteikt jaunās robežas.
  • Izvērtēt ainaviski vērtīgās teritorijas, sagatavot priekšlikumus ainavu aizsardzībai un pārvaldībai, definējot saglabājamās teritorijas un objektus.
  • Noteikt un attēlot grafiskajā daļā teritorijas ar īpašiem nosacījumiem, degradētās un riska teritorijas, ainavu telpu robežas un nosacījumus, publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas un izmantošanas nosacījumus, transporta attīstībai nepieciešamās teritorijas.
  • Pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, ievērojot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktās prasības. Atbilstoši mērogam, noteikt aizsargjoslas Grafiskajā daļā.
  • Izstrādāt un īstenot iesaistīto pušu līdzdalības programmu, sagatavojot priekšlikumus proaktīvam un efektīvam sabiedrības, kompetento iestāžu un citu ietekmes pušu līdzdalību visā teritorijas plānojuma izstrādes procesā. Sagatavot priekšlikumu darba grupu sastāvam un norises metodēm, strukturēti vadīt teritorijas attīstības plānošanā iesaistīto pušu darba grupas, sagatavot priekšlikumus publicitātes materiāliem.
  • Teritorijas plānojumu izstrādāt Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS), ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumus Nr. 392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktās vadlīnijas un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

  Par Madonas novada Teritorijas plānojuma izstrādes procesu un jaunumiem iespējams uzzināt:

  www.madona.lv

  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25702

 • www.metrum.lv

Scroll to Top