„METRUM” teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros uzklausa skolēnu idejas

Dalīties sociālajos tīklos:

„Gatavojot teritorijas plānojuma ietvaros Saulkrastu novada attīstības koncepciju nākamajiem 12 gadiem, darba grupā radās priekšlikums pēc iespējas vairāk iesaistīt plānošanas procesā Saulkrastu novada iedzīvotājus, un kā viena no mērķgrupām tika izvēlēti vecāko klašu skolnieki. „METRUM” un darba grupas ierosinātais priekšlikums par sabiedrības iesaistīšanas mēneša organizēšanu Saulkrastu novadā guva atbalstu arī Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā. Pateicoties Zvejniekciema vidusskolas direktora Andra Dulpiņa atsaucībai, mums radās iespēja organizēt nelielu lekciju un diskusiju par plānošanas un attīstības jautājumiem Zvejniekciema vidusskolā,” idejas rašanos skaidro Māra Kalvāne.Apkopojot skolēnu izteiktos priekšlikumus, atzīmējams, ka gandrīz visi klātesošie 10. un 11.klases skolēni (kopā 28) plānošanas procesā aicināja pievērst uzmanību stadiona attīstībai. „Manuprāt, Zvejniekciemā vajadzētu jaunu vai uzlabot jau esošo stadionu, kas atrodas pie Zvejniekciema vidusskolas. Stadions ir aizaudzis, un ēka, kas atrodas pie stadiona, apdraud cilvēku drošību,” tā 10.klases skolniece Marika.Kopumā skolēnu apkopotie priekšlikumi norāda uz skolēnu ieinteresētību sporta aktivitātēs, un attiecīgi, lai būtu iespējams sasniegt labākus rezultātus, skolēni iesaka izveidot dažādus ar sporta aktivitātēm saistītus laukumus un ēkas. 11.klases skolnieks Ričards ierosina būvēt hokeja halli, sakot, ka „mūsu skolā patīk spēlēt hokeju. Ja būtu hokeja halle, daudzi trenētos hokejā nopietni”. Papildus sporta infrastruktūrai kā otrs nozīmīgākais jautājums skolēnu vērtējumā, kam būtu jāpievērš uzmanība, plānojot un attīstot novadu, ir pludmale un tās labiekārtošana. Skolēni uzsver, ka nepieciešams pludmalē ierīkot atkritumu tvertnes, atjaunot koka laipiņas, kas ved uz jūru, kā arī izveidot tualetes un ģērbtuves.„Apkopotie skolēnu priekšlikumi par stadiona sakārtošanu un pludmales labiekārtošanu iezīmē plānošanas aktualitāti šodien – ir jāizvērtē agrāk, it īpaši pēdējos divos gados, pieņemtie lēmumi pašvaldībās par plašām apbūves teritorijām, tā vietā pievēršot vairāk uzmanību jau esošiem objektiem, iespējām tos sakārtot, un sekmējot novada kā kvalitatīvas dzīves vides attīstību. Atzinīgi novērtējama Saulkrastu novada pašvaldības deputātu un darbinieku ieinteresētība un radošums plānošanas procesā, kas ir par pamatu dažādām papildus aktivitātēm teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros,” tā Ilze Circene.Ar atsevišķiem skolēnu priekšlikumiem iespējams iepazīties.Plašāk par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādi lasiet METRUM jaunumos.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top