Pabeigts Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums

Dalīties sociālajos tīklos:

Jaunais Pāvilostas teritorijas plānojums paredz vēsturiskajai pilsētas daļai jeb Vecajai Pāvilostai atjaunot vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statusu. Jaunā apbūve Pāvilostā nākamajos 12 gados tiks virzīta uz neapgūtajām un brīvajām teritorijām tuvāk Liepājas – Ventspils šosejai.
Pilsētā esošās ostas un jaunu tūrisma un atpūtas saimniecības objektu attīstība plānota Sakas upes kreisajā krastā – otrpus pilsētas vēsturiskajai daļai. Jaunajā teritorijas plānojumā Pāvilostas pelēkās kāpas dabas liegumā ir iekļauti 4,6 ha Pāvilostas pilsētas teritorijas.„Jaunais Pāvilostas teritorijas plānojums paver iespējas sabalansēt iedzīvotāju, tūristu un uzņēmēju intereses un galvenais – tajā ir daudz ideju attīstībai,” saka Uldis Kristapsons, Sakas novada domes priekšsēdētājs.„Izstrādātais plānojums paredz respektēt pilsētas dabas vērtības un kultūrvēsturisko apbūvi ar aizsargājamām teritorijām. Tieši ainava kā telpiskais satvars jeb plašāk – ainaviskā pieeja mums deva iespēju labāk saprast ilgā laikā veidojušos pilsētas struktūru un uz tās pamata līdzsvaroti veidot pilsētas nākotnes redzējumu,” uzsver Inguna Jekale, „METRUM” plānošanas projektu metodiskā vadītāja.„METRUM”, izstrādājot Pāvilostas teritorijas plānojumu, izmantoja inovatīvu sabiedrības iesaistes veidu. Iedzīvotāji diskusijās tika aicināti izteikt viedokli par pilsētas attīstību ne tikai normatīvajos aktos noteiktajos apspriešanas posmos, bet jau plānošanas gaitā, pirms pirmās redakcijas nodošanas sabiedriskajai apspriešanai.Pirms teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes sabiedrības vērtējumam tika nodotas divas, atšķirīgas Pāvilostas telpiskās attīstības koncepcijas – grafiski zīmētas kartes, kas tika piedāvātas arī kā zemes izmantošanas alternatīvas pilsētas teritorijai. Teritorijas plānojuma pirmajai redakcijai par pamatu pašvaldība izraudzījās koncepciju, ko atbalstīja vairums iedzīvotāju.„Domāju, ka, pateicoties „METRUM” organizētajām iedzīvotāju diskusijām pirms pirmās redakcijas nodošanas sabiedriskajai apstiprināšanai, Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde noritēja ļoti veiksmīgi,” norāda U.Kristapsons.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top