Facebook
Twitter
LinkedIn

VĒJA PARKA IETEKMES UZ AINAVU IZVĒRTĒJUMS

Jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas veido vertikālas dominantes tuvākās apkārtnes ainavā. Ietekme uz ainavu, jo īpaši tās vizuālajiem aspektiem, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko vērtē vēja elektrostaciju plānošanas posmā. Vairāki vēja elektrostaciju un vēja parku parametri ietekmē ainavas vizuālo tēlu, tajā skaitā vēja elektrostaciju troņa augstums, rotora izmērs, torņa augstuma un rotora izmēru attiecība, kopējais vēja elektrostaciju skaits, krāsa un materiāls, piebraucamie ceļi un laukumi un elektrotīkla pārvades līnijas.

Novērtējot vēja elektrostacijas vai vēja parku ietekmi uz ainavu, jāpieņem, ka elektrostacijas var tikt vizuāli uztvertas attiecībā pret kopējo ainavu līdz pat 15 km lielā attālumā. Vēja elektrostaciju vizuāla ietekme samazinās, pieaugot vizuālās uztveres attālumam.

Vizuālās ietekmes uz ainavu novērtēšana lielā mērā ir subjektīva. Maksimāli samazināt subjektīvo aspektu vizuālo ietekmju izvērtējumā iespējams panākt, izmantojot vienotu metodisko pieeju un mūsdienīgu metožu pielietošanu vizuālo ietekmju novērtēšanas procesā. Lai vērtētu vēja parka ietekmi uz ainavu, izmantojam telpiskās modelēšanas risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams kvantitatīvi un kvalitatīvi izvērtēt ainavu izmaiņas gan plašākā mērogā, gan no lokāliem skatupunktiem.

Teritorijas apsekošana dabā

Apsekojam teritoriju, apkārtnes apdzīvotās vietas, nozīmīgākos skatu punktus, kultūras pieminekļus, kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus un tūrisma objektus tuvākajā apkārtnē. Veicam fotofiksāciju.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, vadlīniju un starptautiskas pieredzes analīze

Veicot novērtējumu, jāņem vērā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valsts un pašvaldību līmenī noteiktie aprobežojumi saistībā ar ainavu aizsardzību un nosacījumi attiecībā uz ainavu aizsardzību paredzētās darbības vietā. Pētām teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās nacionālas, reģionālas un vietējas nozīmes augstvērtīgas ainavu teritorijas un populāras tūrisma teritorijas plānotā vēja parka apkārtnē. Vērtējam valsts institūciju sagatavotās vadlīnijas vēja parku plānošanā un izvērtējumu veikšanā. Pārņemam labākos starptautiskās pieredzes piemērus vēja parka ietekmes uz ainavu izvērtējuma veikšanā.

Saskatāmības modelis

Potenciāli ietekmēto teritoriju apzināšanai izstrādājam vēja parka vai saules parka saskatāmības modeli. Modeļa sagatavošanai izmantojam telpiskos datus par vēja elektrostaciju novietojumu un to tehniskajiem raksturlielumiem, datus par pētāmās teritorijas reljefu, kā arī datus par apauguma augstumu un esošas apbūves apjomu. Modeļa izstrāde ļauj apzināt teritorijas, no kurām vēja elektrostacija būs pilnībā vai daļēji saskatāma, ņemot vērā reljefu, virsmas apaugumu un apbūvi, kā arī kvantitatīvi novērtēt ainavas izmaiņu nozīmīgumu no noteiktiem skatu punktiem.

Veicot redzamības analīzi izmantoti digitālā augstuma modeļa pamatdati, kas iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi, kas ir precīza un efektīva Zemes virsmas datu ieguves metode ar LiDAR (Light Detection And Ranging) tehnoloģiju. Digitālā augstuma modeļa pamatdatu avots ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datnes, kas ir brīvi pieejamas. No digitālā augstuma modeļa pamatdatiem ir izveidots digitālais Zemes virsmas modelis jeb DSM (Digital Surface Model), kas ietver veģetāciju, būvju un citu objektu virsotnes. DSM aktualizēts, izmantojot Valsts meža dienesta datus. Izmantojot ģeotelpiskās analīzes rīku “gdal_viewshed“, ir noteiktas tās teritorijas, no kurām cilvēka acu augstumā būtu redzamas perspektīvās vēja elektrostacijas.

Balstoties uz saskatāmības modeļa datiem, iespējams novērtēt, vai potenciāli ietekmētajā teritorijā atrodas ainaviski vērtīgi objekti, kā arī vai potenciāli ietekmētā teritorija neskar apvidus, kur nacionālā, reģionālā vai pašvaldības līmenī noteiktas augstvērtīgas ainavu telpas.

Vizualizāciju izveide

Pirms vēja parka detalizētas projektēšanas un izbūves ir būtiski veikt izvērtējumu kā projektētās vēja elektrostacijas būs saskatāmas no apdzīvotām vietām un nozīmīgiem objektiem. Papildinot saskatāmības modeli ar informāciju par kultūrvēstures, dabas un tūrisma objektiem, dzīvojamajām un publiskajām teritorijām, tiek identificētas iespējamās īpaši jutīgās teritorijas. Katru no tām analizējam atsevišķi, novērtējot vēja parka ietekmes nozīmību. Sagatavojam attēlus, kuros sākotnējā ainava papildināta ar plānotajām vēja elektrostacijām.

Vēja parku vizuālā ietekme ir atkarīga no atsevišķu elektrostaciju izvietojuma, izkārtojuma attiecībā pret citiem ainavas elementiem un ainavas īpašībām, kopējā elektrostaciju skaita un grupēšanas veida. Veicot jutīgo teritoriju analīzi, iespējams rast risinājumus vēja elektrostaciju ietekmes uz ainavu mazināšanai, mainot to novietojumu vai savstarpējo izkārtojumu.

Vērtējam arī iespējamo dažādu objektu kopējo ietekmi uz ainavu. Tā ir nozīmīga, ja vienlaicīgi tiek plānots realizēt vairāk nekā vienu vēja enerģijas projektu tuvākā apkārtnē, teritorijā jau ir izvietotas vēja elektrostacijas vai teritorijā jau ir izvietoti citi ainavu būtiski ietekmējoši objekti.

3D modeļa sagatavošana

Sagatavojam digitālu papildinātās realitātes 3D modeli vēja parka teritorijai, iekļaujot blakus teritorijas, kuras plānotais parks potenciāli ietekmēs. Trīsdimensiju (3D) modelēšanas, brīvpieejas resursu un attālināto risinājumu laikmetā ir iespējams veidot ģeotelpiski piesaistītus vēja parku modeļus, kas izmantojami kvalitatīvākai, vienlaicīgi arī ticamākai, ainavu vizuālajai modelēšanai vēja parku plānošanas procesā.

3D modelis iekļauj vēja elektrostaciju izvietojumu reālos, plānotos apjomos, atbilstoši pasūtītāja iesniegtam projektam, kā arī apvidus elementus – apbūvi, ceļus, lauksaimniecības zemju teritorijas, mežu masīvus, kas attēloti reālos apmēros.

Ainavtelpas attīstības priekšlikumu sagatavošana

Veicam iespējamās ietekmes uz ainavas struktūru un ekoloģiskajām funkcijām analīzi. Pamatojoties uz ainavu izvērtējuma rezultātiem, izstrādājam vēja parka vai saules parka ainavtelpas attīstības priekšlikumus un sagatavojam ietekmes uz ainavu samazināšanas pasākumu apraksts, ja tāds nepieciešams. Ietekmes mazināšanas pasākumu apraksts ietver vizuāli estētiskās, funkcionālās un ilgtspējas prasības, respektējot ainavas vērtības un unikalitāti.

Sertificēta ainavu arhitekta slēdziens

Sagatavojam Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas sertificēta ainavu arhitekta slēdzienu par plānotā vēja parka vai saules parka ietekmi uz ainavu, ietverot rekomendācijas iespējamās ietekmes mazināšanai un  integrēšanai ainavā.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Iespējams pievienot 5 failus. (.pdf, .docx, .jpg, .zip, .edoc) (Max 10mb)
Datu apstrādes noteikumi: Privātuma politika
Scroll to Top