LOKĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA TERITORIJAI DAUGAVGRĪVAS IELĀ 31, RĪGĀ

SIA „METRUM”, sadarbībā ar SIA „RUUME arhitekti” ir izstrādājis lokālplānojumu teritorijai Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31.

Lokālplānojuma risinājumi ir izstrādāti saskaņā ar Metu konkursa ““Zunda parka” teritorijas attīstības vīzija” 1. vietas ieguvēju SIA “RUUME arhitekti” izstrādāto teritorijas telpiskās attīstības vīziju, un lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstā izmantotas SIA “RUUME arhitekti” veidotās plānotās apbūves vizualizācijas.

Lokālpānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai – daudzfunkcionāla dzīvojamā un darījumu kompleksa attīstībai, nosakot tai nepieciešamo infrastruktūru. Līdz ar Jaunā Rīgas Teritorijas plānojuma spēkā stāšanos 16.02.2023., lokālplānojuma izstrāde tiek turpināta ņemot vērā un grozot Jauno Rīgas teritorijas plānojumu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 12.septembra līdz 11.oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 25. septembrī.

Lokālplānojuma materiāli pieejami tīmekļa vietnē Ģeolatvija.lv:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22135

Scroll to Top