Sākta Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Dalīties sociālajos tīklos:

Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2012.gada 22.februārī pieņemto lēmumu „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.4., 2§), sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2012.gada 5.marta līdz 2012.gada 16.aprīlim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes: 2012.gada 20.martā Allažu pagasta pārvaldē un 2012.gada 29.martā Siguldas pilsētas kultūras namā.2011.gada jūnijā – jūlijā SIA „METRUM” speciālisti veica Siguldas novada teritorijas apsekošanu dabā, bet 2011.gada rudenī tika izstrādāta Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam pirmā redakcija un vides pārskata projekts. Sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldību, tika nolemts izstrādāt arī individuālās aizsardzības zonas 11 Siguldas novada arhitektūras pieminekļiem, kas atrodas Siguldas pilsētas teritorijā, kā arī Allažu baznīcai, Stīveru ciemā. Izstrādātais „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonu (aizsargjoslu) projekts” ir ietverts teritorijas plānojuma sastāvā.Atbilstoši darba uzdevumam, ir izstrādāta vienota teritorijas atļautās izmantošanas veidu klasifikācija visā novada teritorijā, pamatā saglabājot Siguldas novada klasifikāciju, un ņemot vērā valstī sagatavotās vienotās klasifikācijas projektu. Īpaša uzmanība tika veltīta apdzīvojuma struktūras attīstībai novadā, un izvērtējuma rezultātā tika samazinātas spēkā esošajos teritorijas plānojumos plānoto ciemu – Allažu, Allažmuižas, Jūdažu un Mores teritorijas un precizēta Siguldas pilsētas robeža. Ciema statuss ir noteikts esošajam vasarnīcu ciemam – Vējupīte, bet savukārt likvidēts Plānupes ciems. Sadarbībā ar Siguldas novada būvvaldi, Allažu pagasta pārvaldi un ainavu speciālisti – profesori A.Mellumu tika veikta esošā Siguldas ainavu plāna analīze un precizēšana, papildus identificētas vērtīgās ainavas Allažu pagastā. Ir izvērtētas esošās ražošanas objektu teritorijas un to paplašināšanas iespējas, noteikta jauna ražošanas teritorija bij. armijas noliktavu bāzes vietā Allažos pie Plānupes. Projekta izstrādes ietvaros ir izvērtēts Siguldas pilsētu un ciemu ielu sarkano līniju plāns. No jauna sagatavots ielu sarkano līniju plāns Allažu pagasta ciemu teritorijām un Vējupītes ciemam.Par Siguldas novada Teritorijas plānojuma izstrādes turpmāko gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas rezultātiem informēsim sabiedrību, izvietojot informāciju Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības interneta mājas lapā www.sigulda.lv, SIA „METRUM” interneta mājas lapā www.METRUM.lv.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu.

METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu

METRUM, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Madonas novada pašvaldību ir uzsākusi Madonas novada Teritorijas plānojuma izstrādi. Projektu vadīs arhitekte Māra Kalvāne.
Uzsākot plānojuma izstrādi, tiks izvērtēti visi saņemtie ierosinājumi teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves nosacījumu maiņai vai precizēšanai, sabiedrības iniciatīvas publisku teritoriju izveidošanai vai labiekārtošanai, vides ietekmju novēršanai. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, tiks organizētas dažāda veida sabiedrības līdzdalības aktivitātes – sanāksmes, diskusijas, aptaujas, nodrošinot atvērtu teritorijas plānošanas procesu.

Mērnieks Rīgas birojā

MĒRNIEKU -INŽENIERĢEODĒZISTU darbu veikšanai BŪVOBJEKTOS MĒRNIEKU -INŽENIERĢEODĒZISTU darbu veikšanai BŪVOBJEKTOS  Pienākumi: izpildīt inženierģeodēziskos darbus būvobjektos; apstrādāt būvobjektu projekta rasējumu dokumentāciju, sagatavot no tiem lauka darbu sagataves;

Scroll to Top