Notiek Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana

Notiek Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana

28.jūlijā sākās un līdz 26.augustam notiek Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2039.gadam projekta publiskā apspriešana.

Izstrādātais dokuments pēc tā apstiprināšanas Durbes novada domē būs hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veic Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar “METRUM” Rīgas biroju.

Ar publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem iespējams iepazīties šeit.