Apstiprināta Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Dalīties sociālajos tīklos:

Dokumentā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra.Izstrādātais dokuments kļūst par Krimuldas novada pašvaldības hierarhiski nozīmīgāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veica Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar METRUM Rīgas centrālo biroju.Ar apstiprinātajiem dokumentiem iespējams iepazīties

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top