Apstiprināta Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Apstiprināta Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Krimuldas novada dome 25.jūlijā pieņēmusi lēmumu apstiprināt Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam.

Dokumentā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra.

Izstrādātais dokuments kļūst par Krimuldas novada pašvaldības hierarhiski nozīmīgāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veica Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar "METRUM" Rīgas centrālo biroju.

Ar apstiprinātajiem dokumentiem iespējams iepazīties šeit.