Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.122 (protokols Nr.4, 41.punkts) ir uzsākti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi.

Uzsākot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi iedzīvotāji jau tika aicināti iesniegt priekšlikumus, un līdz šim jau ir saņemti vairāk kā 200 iesniegumi.

Pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību izdarīt grozījumus teritorijas plānojumā, jo spēkā ir stājušies jauni, ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, kā arī jauni augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Domē pastāvīgi tiek saņemti ierosinājumi no nekustamo īpašumu īpašniekiem uzsākt lokālplānojumu izstrādi atsevišķām zemes vienībām vai pilsētas teritorijas daļām ar mērķi veikt grozījumus Teritorijas plānojumā, kā arī tiek sniegtas konsultācijas saistībā ar iespējām mainīt atļauto izmantošanu un aprobežojumus, tostarp, nodrošināt zemes vienību sadales iespējas.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei ir būtiska loma, gan raugoties no sabiedrības kopējo interešu, gan no individuālo interešu skatu punkta (tiesību īstenošana un ierobežošana). Līdz ar to nozīmīgs posms teritorijas plānošanas procesā ir efektīva sabiedrības līdzdalība.

Pamatojoties uz veikto publiskā iepirkuma procedūru, Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “METRUM” par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

Ņemot vērā minēto, teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “METRUM” atkārtoti aicina iedzīvotājus iesaistīties pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē. Ja šobrīd ir radušies jauni priekšlikumi, vai jūsuprāt nepieciešami papildinājumi iepriekš iesniegtajos priekšlikumos, aicinam tos iesniegt jau tuvākajā laikā, kā arī iesaistīties turpmāk organizētajos sabiedrības iesaistes pasākumos, par kuru norisi sabiedrība tiks informēta atsevišķi.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus izvērtēšanai un/vai iekļaušanai teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā vēl var iesniegt līdz 2019. gada 21.jūnijam, personīgi Jūrmalas pilsētas domē vai sūtot pa pastu, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Fiziskām personām nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, lai varam rakstiski sniegt atbildes par Jūsu iesnieguma tālāku virzību. Ja iesniegumu noformējat kā elektronisku dokumentu, tad lūdzam to sūtīt uz e-pasta adresi - pasts@jurmala.lv.

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sekot līdzi Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesam!