METRUM veic darbu pie jaunveidojamā Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, un ikviens ir aicināts iesaistīties

METRUM veic darbu pie jaunveidojamā Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, un ikviens ir aicināts iesaistīties

METRUM teritorijas attīstības plānošanas speciālisti sadarbībā ar jaunveidojamā Siguldas novadā pašreiz ietilpstošajām pašvaldībām veic darbu pie Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam izstrādes.

Dokumenta mērķis – noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski.

Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 jaunas pašvaldības, viena no tām būs Siguldas novads, kas apvienos esošo Krimuldas, Mālpils, Siguldas novadu un Inčukalna novada Inčukalna pagastu, ar administratīvo centru Siguldā. Līdz ar to, ilgtspējīgas attīstības stratēģija kļūs par jaunu Siguldas novada pašvaldības hierarhiski nozīmīgāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Plašākas sabiedrības iesaistei, esam izveidojuši platformu sigulda.tergis.lv pakalpojumu pieejamības apzināšanai un to vajadzībām Siguldas novadā. Platformā ir iespēja norādīt, kādi pakalpojumi konkrētās vietās būtu vajadzīgi, kā arī ir dota iespēja sniegt priekšlikumus, kas tiks izvērtēti un ņemti vērā ilgtermiņa plānošanas dokumenta izstrādes procesā.

Aicinām ikvienu Krimuldas, Inčukalna, Mālpils un Siguldas novada iedzīvotāju, viesi, pakalpojumu sniedzēju un izmantotāju iepazīties ar jauno platformu un aktīvi iesaistīties Siguldas novada attīstības veidošanā. Tā ir iespēja būt daļai no nākotnes jaunā novada attīstības veidotājiem.

Platformu priekšlikumu, viedokļu izteikšanai varēs izmantot visā dokumenta izstrādes posmā. Minētajā platformā ir pieejama pamācība tās lietošanai.

Dodies uz sigulda.tergis.lv un esi daļa no Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam izstrādes procesa!

Dokumenta izstrādes aktualitātēm iespējams sekot līdzi jaunveidojamā novada ietilpstošo pašvaldību tīmekļa vietnēs un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.