Iedzīvotāju vērtējumam nodod Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju

Iedzīvotāju vērtējumam nodod Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.763 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota SIA "METRUM" izstrādātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 23.augustam.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas pilsētas domē un Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. E-pasta adrese vai tālrunis apmeklējuma pieteikšanai ilze.karjuse@jurmala.lv, tālrunis 25638713.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes* notiks:

  • 2021.gada 10.augustā plkst.18.00 un plkst. 19.30 Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • 2021.gada 11.augustā plkst.18.00 un plkst. 19.30 Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā;
  • 2021.gada 12.augustā 18.00 un plkst. 19.30 Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties:

  • ilze.karjuse@jurmala.lv, tālrunis 25638713;
  • rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis 29425622;
  • solvita.beitane@jurmala.lv, tālrunis 20271667;
  • viktorija.kirsteine@jurmala.lv, tālrunis 67753744.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 * Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību un ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.⁶1.punktu, ir iespējams organizēt teritorijas plānojuma grozījumu apspriešanas sanāksmes klātienē, pulcējoties iekštelpās ne vairāk kā 20 personām.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU MATERIĀLI:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Funkcionālais zonējums un Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Apgrūtinājumi un aprobežojumi

Ielu klasifikācijas shēma

Pievienojumi valsts autoceļu tīklam

Velotransports

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

Ūdensapgādes shēma

Sadzīves kanalizācijas shēma

Siltumapgādes shēma

Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēma

Plānotā ūdenstransporta infrastruktūra

Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu

STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS:

Vides pārskats