LOKĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA LĪGATNES PAPĪRFABRIKAS TERITORIJAI, PILSOŅU IELĀ 1, LĪGATNĒ, GROZOT TERITORIJAS PLĀNOJUMU

SIA „METRUM” ir izstrādājis lokālplānojumu Līgatnes papīrfabrikas teritorijai, Pilsoņu ielā 1, Līgatnē.

Lokālpānojuma izstrādes mērķis ir veikt Līgatnes TP grozījumus, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai izmantošanai, veicot vēsturiski izveidotās industriālās teritorijas revitalizāciju, vadoties no teritorijas attīstības vīzijas. 

Teritorijas attīstības VĪZIJA – Līgatnes papīrfabrikas vērtības un dizaina principi, izstrādāti 2022. gada nogalē, kur vietrades darbnīcā izstrādāti priekšlikumi vietas veidošanai, tādas vietas, kur notiek radīšana un darīšana. Definētas šādas galvenās vērtības: saikņotība (ainavas sezonalitāte, katrs elements atspoguļo visu struktūru, vides mijiedarbība), laiks kā medijs un materiāls (plānošana, vēstures respektēšana, vieta kā zināšanu arhīvs, esošās apbūves izmantošana), būšana citādi (sociālās inovācijas, kopīgais atšķirīgajā, process kā vērtība), sevis un kopienas pieredzēšana (sadarbība un līdzdalība, pašorganizēšanās), sajustās maņas (vides piedzīvošana un izmantošana), jaunās prakses (globāla pieeja, biznesa inovācijas, pakalpojumu pašpietiekamība un daudzveidība, papīra ekosistēma).

Izstrādātā VĪZIJA paredz teritorijas attīstībā ievērot galvenos teritorijas ilgtspējīgas attīstības principus, vietas un vides vērtību, teritoriju veidojot – ilgtspējīgu, radošu, iekļaujošu, respektējošu un gudru.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 7.februāra līdz 6.martam.

      Lokālplānojuma projekta materiāli:

 

Scroll to Top