„METRUM” uzsāk pilotprojektu teritorijas attīstības plānošanas jomā

Dalīties sociālajos tīklos:

Pilotprojekta mērķis ir atrast dabas aizsardzības, teritorijas attīstības un sabiedrības interesēm atbilstošu veidu, kā tuvināt dabas aizsardzības plānu un pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādes procesu un savstarpēji integrēt plānu saturu. Pilotprojekts tiek izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” ietvaros.Aizkraukles novada jaunais teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam tiks izstrādāts paralēli ar dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plānu, kurš tiks integrēts novada teritorijas plānojumā. Tas ļaus plānošanas dokumentos noteikt vienotus attīstības virzienus un stratēģiju.„Šāds uzstādījums vienlaikus izstrādāt un integrēt dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu Latvijā ir salīdzinoši jauns un vērsts uz vienkāršāku teritorijas attīstības plānošanu pašvaldībās. Diemžēl praksē var sastapties arī ar viedokli, ka aizsargājamās teritorijas ir „aizliegtās” jeb „tukšās” teritorijas, kas atņemtas novada dzīvei un attīstībai. Tam tā nevajadzētu būt, un šī pilotprojekta ietvaros īpaši svarīgi būs sabalansēt dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības mērķus un novada saimnieciskās attīstības intereses,” skaidro „METRUM” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene.Pilotprojektu paredzēts izstrādāt līdz 2014.gada jūnijam. Pirmā darba grupas sanāksme paredzēta 2013.gada 27.jūnijā.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top