Sākusies Mežaparkam blakus esošās teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana

Dalīties sociālajos tīklos:

Lokālplānojuma pasūtītājs ir SIA „Jaunais Mežaparks”. Uzņēmumam pieder lielākais no lokālplānojuma teritorijā ietvertajiem zemes gabaliem, tā platība ir 31,6 hektāri. 0,5 hektārus liels zemes gabals ir Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā. Lokālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas biroja „Arhis” apbūves koncepciju, kas paredz bijušajā armijas noliktavu teritorijā veidot mazstāvu dzīvojamo apbūvi, vietām arī jaukta tipa apbūvi, plašu publisko ārtelpu un zaļu vidi.Lokālplānojums paredz grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto minētās teritorijas atļauto izmantošanu no centra apbūves uz trim citiem izmantošanas veidiem – savrupmāju apbūves teritoriju, dzīvojamās apbūves teritoriju un jauktas apbūves teritoriju ar dzīvojamo funkciju. Paredzēts ievērojami samazināt arī atļauto apbūves blīvumu un intensitāti, vienlaicīgi veicot vairākus būtiskus pilsētvides uzlabojumus. Tāpat iecerēts grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto un spēkā esošajā detālplānojumā precizēto apbūves stāvu skaitu – atļauto 4–25 stāvu vietā kā maksimālo nosakot tikai trīs stāvus.„Plānotā apbūves teritorija atrodas starp Mežaparku un Čiekurkalnu, tomēr vistiešākā saikne tai ir ar Mežaparku, tādēļ pēc rakstura un struktūras tā iecerēta kā Mežaparka apkaimes turpinājums vai sastāvdaļa. Lai šo ieceri īstenotu, paredzēts izmantot Mežaparkam līdzīgu apbūves mērogu un kompozīcijas paņēmienus, kā arī ielu veidošanas principus. Lokālplānojums paredz aktīvi lietojamas un interesantas publiskās ārtelpas un apstādījumu teritoriju veidošanu. Kā atraktīvs dabas elements iecerēts vizuālā un skaņas barjera gar Gustava Zemgala gatvi – mākslīgi veidots sešus un vairāk metrus augsts uzbērums ar koku stādījumiem,” skaidro „METRUM” plānošanas projektu vadītāja, arhitekte Māra Kalvāne.Lokālplānojums teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi ir pirmais „METRUM” izstrādātais lokālplānojums un viens no pirmajiem lokālplānojumiem Latvijā. Lokālplānojuma izstrādi pieļauj „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kas stājās spēkā 2011.gada nogalē.„Iespēja izstrādāt lokālplānojumu ir nozīmīgs uzlabojums teritorijas attīstības plānošanas procesā. Pašvaldībām tas dod iespēju veikt izmaiņas noteiktās teritorijās, nekoriģējot visas attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu. Lokālplānojums ir arī kā papildus instruments investīciju piesaistei, it īpaši lielajās pilsētās. Iepriekš spēkā esošais teritorijas plānojuma grozījumu veikšanas process nereti veicināja investoru attiekšanos no saviem nodomiem kādas teritorijas attīstībā,” uzsver „METRUM” telpiskās plānošanas nozares vadītājs Mārtiņš Trukšāns.Mežaparkam blakus esošās teritorijas lokālplānojuma izstrādi „METRUM” sāka 2012.gada nogalē. Lokālplānojuma izstrādē tika piesaistīti arī speciālisti no uzņēmumiem „Aqua–Brambis”, „BRD projekts”, „Daina EL”, „Euro Water”, „Keystone”, „Labie koki”, „Rumba”.Ar lokālplānojumu iespējams iepazīties „METRUM” mājas lapā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top