VĒJA PARKU ATTĪSTĪBAS IESPĒJU ANALĪZE

Veicam vēja parka attīstības iespēju analīzi plānotajai teritorijai, ņemot vērā normatīvos aktus, aizsargājamas dabas teritorijas un citus apgrūtinājumus. Mūsu platforma pgis.lv nodrošina ģeotelpisko datu pārvaldību un attēlošanu, palīdzot plānot vēja parku izvietojumu un analizēt ietekmējošos faktorus.

Izvērtējam atbilstību MK noteikumiem Nr.240 un pašvaldības teritorijas plānojumiem. Analizējam pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu un tematisko plānojumu. Grafiski attēlojam aizsargājamo teritoriju un citu apgrūtinājumu atrašanās vietu.

Sagatavojam rekomendācijas turpmākajām darbībām, tostarp lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādi, ja nepieciešams. Plānojam detalizētu vēja elektrostaciju un inženierbūvju izvietojumu, ņemot vērā rotora diametru, zemes vienību robežas un savstarpējo attālumu.

Izpētes rezultātā tiek iegūta grafiska un tekstuāla analīze, palīdzot virzīt vēja parka projektu uz priekšu.

VĒJA PARKU ATTĪSTĪBAS IESPĒJU ANALĪZE

Veicam vēja parka attīstības iespēju analīzi pasūtītāja plānotajai vēja parka attīstības teritorijai.

Izvērtējuma ietvaros kontekstā ar konkrēto projektu tiek apskatītas un analizētas jomas, kas ietekmē vēja parku izvietojuma plānošanu – normatīvajos aktos un pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktie ierobežojumi, aizsargājamas dabas teritorijas un citi apgrūtinājumi, kas ietekmē plānotā vēja parka izvietojuma iespējas.

METRUM izstrādājis ģeogrāfisko datu pārvaldības platformu pgis.lv, kurā iespējams veikt ģeotelpisko datu uzkrāšanu, attēlošanu un publicēšanu. METRUM ģeogrāfisko datu pārvaldības platforma nodrošina iespējas telpiski attēlot plānoto vēja parka attīstības teritoriju un dažādus ietekmējošos faktorus – augstsprieguma elektrolīnijas, teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas, joslas ap dzīvojamām un publiskām ēkām, kur aizliegta vēja parku izvietošana, aizsargājamas dabas teritorijas un citus apgrūtinājumus.

Izvērtējuma ietvaros analizējam, vai plānotā vēja parka teritorija atbilst 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk  – MK noteikumi Nr.240) noteiktajām prasībām un ierobežojumiem vēja parku izvietošanai. MK noteikumi Nr.240 nosaka:

  • funkcionālas zonas, kurās atļauta vēja parku izvietošana;
  • ierobežojumu, ka vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 2 MW, minimālais attālums no vēja parka robežas līdz dzīvojamām un publiskām ēkām ir vismaz 800 m.

Izvērtējam pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertos noteikumus un ierobežojumus un to ietekmi uz iespēju attīstīt vēja parku konkrētajās funkcionālajās zonās (pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija, teritorijas plānojums, tematiskie plānojumi).

  • Pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un attīstības prioritātes. Analizējam pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto ilgtermiņa attīstības redzējumu – stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes. Vai pašvaldība akcentējusi atbalstu atjaunojamiem energoresursiem vai noteikusi kādus ierobežojumus un nosacījumus to plānošanai. Vērtējam plānotā vēja parka teritorijas novietojumu pašvaldības telpiskās attīstības perspektīvā un attiecīgās funkcionālās telpas vadlīnijas un to ietekmi uz plānoto vēja parka attīstību.
  • Pašvaldības teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums. Izpētes ietvaros vērtējam, kādās funkcionālajās zonās iekļaujas plānotā vēja parka teritorija, vai tajās atļauta vēja elektrostaciju un vēja parku būvniecība. Analizējam teritorijas plānojumā papildus noteiktos nosacījumus vēja parku būvniecībai. MK noteikumi Nr.240 pašvaldībām ļauj noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta. Izmantojot šīs tiesības, atsevišķas pašvaldības noteikušas teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), kurās aizliegta vēja elektrostaciju būvniecība (piemēram, “Ainaviski vērtīga teritorija” vai “Teritorija, kur aizliegta vēja elektrostaciju būvniecība, kuru jauda ir lielāka par 20 kW”, šādas teritorijas nosakot un grafiski attēlojot 2 km vai 1.5 km platā joslā ap ciemu un pilsētu robežām u.c.).
  • Tematiskais plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību vai specifisku tematu (piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas). Izpētes ietvaros vērtējam vai pašvaldības tematiskajā plānojumā vēja parka attīstības teritorija nav noteikta kā ainaviski augstvērtīga ainavu telpa, vai ir noteikti ierobežojumi vēja elektrostaciju un vēja parku būvniecībai.

Grafiski attēlojam un analizējam aizsargājamu dabas teritoriju atrašanos plānotā vēja parka teritorijā vai tiešā tuvumā un iespējamo ietekmi uz parka attīstību – īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, dabas pieminekļi, mikroliegumi, īpaši aizsargājami biotopi un aizsargājamu sugu dzīvotnes. Analizējam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos.

Vērtējam aizsargjoslas un citus apgrūtinājumus, kas ierobežo vēja parka attīstības iespējas: Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem, ekspluatācijas aizsargjoslas ap autoceļiem un dzelzceļiem, gar elektriskajiem tīkliem, navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem un citas aizsargjoslas un apgrūtinājumus.

Sagatavojam rekomendācijas turpmāko darbību kopumam vēja parka projekta attīstības tālākai virzībai. Vēja parka attīstības iespēju analīzes rezultāts ietver detalizētus telpiskās kartēšanas grafiskos datus un analīzes rezultātu apkopojumu teksta veidā.

  1. Izpētes rezultātā tiek grafiski attēlota vēja parka izpētes teritorijas daļa, kas atrodas ārpus valsts normatīvajos aktos vai pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto vēja parka būvniecības ierobežojumu teritorijas.
  2. Saskaņā ar Būvniecības likumu (15.panta 1.daļa) būvatļauju izdod, ja būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), izņemot gadījumus, kad būvniecības iecere attiecas uz nacionālo interešu objektu. Sniedzam priekšlikumus turpmākajām darbībām vēja parka attīstībai, ja pašvaldības teritorijas plānojums nepieļauj vēja parka attīstību konkrētajā teritorijā. Iespējams izstrādāt lokālplānojumu, kas groza pašvaldības teritorijas plānojumu, ja vēja parka attīstība konkrētajā vietā nav pretrunā pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ilgtermiņa uzstādījumiem. Veicam lokālplānojuma izstrādi no iesnieguma par izstrādes uzsākšanu līdz projekta apstiprināšanai, tai skaitā komunikāciju ar pašvaldību un iestādēm, organizējam projekta publisko apspriešanu, saskaņošanu ar institūcijām.
  3. Daļa pašvaldību teritorijas plānojumos noteikušas, ka pirms vēja elektrostaciju vai vēja parku būvniecības nepieciešama detālplānojuma izstrāde. Šādos gadījumos sniedzam priekšlikumus par turpmākajiem soļiem – sagatavojam iesniegumu lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, sagatavojam detālplānojumu, organizējam projekta publisko apspriešanu, saskaņošanu ar institūcijām un apstiprināšanu. Detālplānojuma izstrādes ietvaros var tikt izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Turpmākā būvniecības ieceres virzība notiek atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

Plānojam detalizētu vēja elektrostaciju un nepieciešamā inženierbūvju kopuma izvietojumu vēja parka izpētes teritorijas daļai, kas atrodas ārpus valsts normatīvajos aktos vai pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām vēja parka būvniecības ierobežojumu teritorijām.

 

Plānojam un telpiski attēlojam vēja elektrostaciju novietojumu, ņemot vērā rotora diametru, zemes vienību robežas un savstarpējo vēja elektrostaciju attālumu. Plānojam vēja elektrostaciju piebraucamos ceļus, apkalpes laukumus, transformatoru apakšstacijas, elektrokabeļus un citu inženierbūvju novietojumu.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Iespējams pievienot 5 failus. (.pdf, .docx, .jpg, .zip, .edoc) (Max 10mb)
Datu apstrādes noteikumi: Privātuma politika

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “VĒJA PARKU ATTĪSTĪBAS IESPĒJU ANALĪZE”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Pieprasīt cenu, uzdot jautājumu par produktu

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Iespējams pievienot 5 failus. (.pdf, .docx, .jpg, .zip, .edoc) (Max 10mb)
Datu apstrādes noteikumi: Privātuma politika
Scroll to Top