Sākas Durbes novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Dalīties sociālajos tīklos:

Durbes novada teritorijas plānojums ir pilnveidots atbilstoši 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem – iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem un institūciju sniegtajiem atzinumiem. Durbes novada iedzīvotāji aktīvi piedalījās teritorijas plānojuma izstrādes procesā, un aktuālākais jautājums, par ko iedzīvotāji pauda savu viedokli, bija saistīts ar aicinājumu neplānot jaunu vēja parku veidošanu novada teritorijā.Līdz šim teritorijas attīstības plānošanas normatīvais regulējums Latvijā visai maz izvirzīja prasības vēja parku veidošanai. 2013.gada maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ar kuriem pirmo reizi Latvijā visai stingri tiek noteiktas prasības vēja parku veidošanai.„Ņemot vērā šī jautājuma aktualitāti Durbes novadā, kvalitatīvākai diskusijai un tālāko risinājumu pieņemšanai „METRUM” sagatavoja Durbes novada vēja elektrostaciju/vēja parku analīzes karti. Šajā kartē attēlojām vēja parku teritorijas, kurās, saskaņā ar jaunajos noteikumos noteikto, teorētiski būtu iespējams veidot vēja parkus. Kā liecina datu analīzes rezultāti, lielākajā daļā novada teritorijas, neatkarīgi no teritorijas plānojumā noteiktā, vēja parkus perspektīvā nebūs atļauts būvēt. Līdz ar to šis jautājums Durbes novada pašvaldības darbā pie teritorijas plānojuma izstrādes ir mazinājis savu aktualitāti,” skaidro „METRUM” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene.Visi publiskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi tika vērtēti Durbes novada pašvaldības 2013.gada 23.maijā organizētajā darba grupā, piedaloties „METRUM” un Durbes novada pašvaldības speciālistiem. Uz šī izvērtējuma pamata pilnveidots teritorijas plānojums. Ar Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju var iepazīties
Papildus teritorijas attīstības plānošanas darbiem „METRUM” jūnijā veica Durbes novada ciemu un Durbes ezera aerofotogrāfēšanu. „Šiem darbiem tika izmantota jauna tehnoloģija – bezpilota lidaparāts „oktokopters”, uz kura ir uzstādīta fotografēšanas aparatūra. Izmantojot jauno tehnoloģiju, iespējams iegūt ļoti detalizētus attēlus no perspektīvas, kas agrāk nebija iespējams”, skaidro „METRUM” ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ražošanas vadītājs Artis Markots.
Minēto tehnoloģiju uzņēmums veiksmīgi pielietojis arī citos projektos ģeotelpisko datu ieguvei un aprēķinu veikšanai – karjeru tilpumu un beramkravu apjomu aprēķiniem, kā arī augstas izšķirtspējas (~ 1cm/pix) ortofoto karšu izveidei.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top