Sākta Saulkrastu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana

Sākta Saulkrastu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana

Sākusies Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana, kas ilgs līdz šā gada 9.maijam.

Saulkrastu novada teritorijas plānojumu izstrādā mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum”, sadarbojoties ar Saulkrastu novada domi un Saulkrastu teritorijas plānojuma darba grupu. Plānojuma izstrādes termiņš paredzēts līdz 2012.gada augustam.

„Īpaša nozīme Saulkrastu teritorijas plānojuma izstrādē piešķirta komunikācijai, sabiedrības iesaistīšanai, darba grupu organizēšanai, datu apmaiņai un informācijas analīzei. Tādēļ 2011.gadā tika izstrādāta un publiski apspriesta Saulkrastu novada attīstības koncepcija, kas vēlāk kļuva par pamatu teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādei. Saulkrastu novada teritorijas attīstības koncepcijā apkopoti galvenie novada attīstības mērķi, prioritātes un vadlīnijas,” skaidro „Metrum” plānošanas projektu vadītāja, arhitekte Māra Kalvāne.

Atbilstoši darba uzdevumam ir izstrādāta vienota teritorijas atļautās izmantošanas veidu klasifikācija visā Saulkrastu novada teritorijā, ņemot vērā valstī sagatavotās vienotās klasifikācijas projektu. Īpaša uzmanība veltīta apdzīvojuma struktūras attīstībai novadā un izvērtējuma rezultātā ir precizētas Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema robežas. Pārējās apdzīvotās vietas – vasarnīcu apbūves teritorijas – tiek saglabātas kā atsevišķi vasarnīcu apbūves ciemi, saglabājot to sezonālo raksturu.

Liela uzmanība teritorijas plānojumā ir veltīta novada zaļo un publisko teritoriju attīstībai – plānota kāpu meža parka un dažādu pludmales apkalpes objektu attīstība, vienlaicīgi saglabājot esošās un veidojot jaunas izejas uz jūru. Plānojuma ietvaros ir sagatavots konceptuāls risinājums Saulkrastu pilsētas centrālās daļas – t.s. Stacijas meža teritorijas sakārtošanai un turpmākai attīstībai.

Projekta izstrādes laikā ir izvērtētas esošās ražošanas objektu teritorijas un to paplašināšanas iespējas Saulkrastos un Zvejniekciemā, kā arī noteiktas jaunas ražošanas teritorijas Saulkrastu pilsētas teritorijā. Ielu un inženierkomunikāciju tīkla attīstības nodrošināšanai ir sagatavots ielu sarkano līniju plāns pilsētas un ciemu teritorijās. Saulkrastu pilsētas teritorijā ir izvēlēta vieta arī jaunas pilsētas kapsētas ierīkošanai.

Saulkrastu teritorijas plānojuma pirmo redakciju precizēs un papildinās pēc sabiedriskās apspriešanas, nodrošinot maksimālu sabiedrības iesaisti plānošanas procesā. Ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju, kā arī informāciju par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un plānojuma izstrādes turpmāko gaitu iespējams iepazīties Saulkrastu novada pašvaldībā un interneta mājas lapās www.saulkrasti.lv un www.metrum.lv.

„Metrum” līdz šim ir sagatavojis daudzu Latvijas pašvaldību teritorijas plānojumus. 2011.gadā uzņēmums izstrādāja Kandavas novada teritorijas plānojumu 2011.–2023.gadam un Ikšķiles novada teritorijas plānojumu 2011.–2023.gadam. Patlaban „Metrum” izstrādā arī Jaunpils novada, Kokneses novada, Nīcas novada, Aizputes novada, Saldus novada un Siguldas novada teritorijas plānojumus.

Vairāk par Saulkrastu novada teritorijas plānojumu šeit.