Apstiprināts Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam

Apstiprināts Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam

Ar Kokneses novada domes 27.marta lēmumu ir apstiprināts Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam.

Izdoti arī saistošie noteikumi Nr.4 „Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Iepriekš pašvaldība bija apstiprinājusi arī Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2037.gadam un Kokneses novada attīstības programmu 2013.–2019.gadam. Novada plānošanas dokumentu izstrāde tika uzsākta 2011.gada maijā, un to Kokneses novada pašvaldība veica sadarbībā ar „Metrum” Rīgas Centrālo biroju.

Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfiskās situācijas negatīvās attīstības tendences, novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir esošie un potenciālie novada iedzīvotāji. Teritorijas plānojumā pieņemtie risinājumi ir vērsti uz mērķi esošajiem novada iedzīvotājiem nepamest novadu, bet potenciālajiem – radīt priekšnoteikumus izvēlēties to kā savu dzīves un darba vietu.

Atšķirībā no iepriekš novadā izstrādātajiem plānošanas dokumentiem, jaunajā teritorijas plānojumā noteikti atviegloti nosacījumi zemes īpašniekiem attiecībā uz zemes dalīšanu un atļauto izmantošanu. Tā, piemēram, plānojumā noteikts, ka bijušajās vasarnīcu teritorijās pie Daugavas atļauts izdalīt esošās viensētas 0,5 hektāra platībā, tādējādi pilsētniekiem radot priekšnoteikumus iegādāties dzīvojamās mājas, kas var kalpot par vasarnīcām un ar laiku, iespējams, arī pastāvīgām dzīvesvietām.

„Teritorijas plānojuma nosacījumi radīti ar mērķi zemes īpašniekus neierobežot savā attīstībā, atstājot viņu ziņā arī saimnieciskās darbības attīstības virzienus. Teritorijas plānojumā ietverot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgus nosacījumus, pašvaldība pozicionē sevi kā drošu partneri esošajiem un potenciālajiem investoriem tieši Kokneses novadā,” skaidro „Metrum” teritorijas plānotāja Ilze Circene.

„Metrum” kopš 2010.gada atbalsta „Likteņdārza” izveidi un katru gadu aktualizē informāciju par tajā esošajiem objektiem un atbalstītājiem, izstrādājot virtuālo karti, kas ir uzņēmuma dāvana „Likteņdārzam”.

„„Likteņdārzs” ir stratēģiski būtisks objekts Kokneses novada attīstībai, un līdzās citiem tūrisma objektiem, piemēram, Kokneses pilsdrupām, rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa mājām, izvirza tūrisma jomu kā novada ekonomikas specializāciju nacionālā mērogā. Kokneses novada pašvaldība paredz ieguldīt resursus tūrisma sfēras attīstībā, tai skaitā plānots izveidot Kokneses novada Tūrisma informācijas centru tūristiem pieejamākā vietā, kā arī paredzēts izbūvēt gājēju tiltu pār Daugavu, kas ērtāk ļautu apmeklētājiem sasniegt „Likteņdārza” teritoriju. Aktīvi sadarbojoties ar „Likteņdārza” īstenotājiem „Kokneses fondu”, teritorijas plānojuma izstrādes laikā aicinot kopā „Likteņdārza” un tā tuvumā esošās teritorijas zemes īpašniekus, tika panākts vienots skatījums uz salas un tai pieguļošās teritorijas turpmāko attīstību,” stāsta I.Circene.

Plašāk par Kokneses novada plānošanas dokumentiem lasāms šeit.