Publiskajai apspriešanai tiek nodota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma atkārtoti pilnveidotā redakcija

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022.gada 18.augustā pieņemto lēmumu Nr.393 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai", publiskajai apspriešanai tiek nodota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā (4.0) redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2022.gada 5.septembra līdz 2022.gada 4.oktobrim.

Teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksmes notiks klātienē:

· 2022.gada 13.septembrī plkst.18.00 Jūrmalas domē, Jomas ielā 1/5;

· 2022.gada 14.septembrī plkst.18.00 Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110.

Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē un informācijas saņemšanai par sanāksmes norisi lūdzam iepriekš pieteikties:

· ilze.karjuse@jurmala.lv, tālrunis 67754071 vai 25638713;

· rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis 29425622;

· solvita.beitane@jurmala.lv, tālrunis 67751590 vai 20271667;

· viktorija.kirsteine@jurmala.lv, tālrunis 67753744.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju (4.0) un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas "Zemes nama" ēkas vestibilā (Edinburgas prospektā 75)

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās (4.0) redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Vides pārskatu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010.

Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Pieņemšana klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67754071 vai +371 25638713, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU PILNVEIDOTĀS (4.0) REDAKCIJAS MATERIĀLI:

Paskaidrojuma raksts:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Funkcionālais zonējums un Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Apgrūtinājumi un aprobežojumi

Ielu klasifikācijas shēma

Pievienojumi valsts autoceļu tīklam

Velotransports

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

Ūdensapgādes shēma

Sadzīves kanalizācijas shēma

Siltumapgādes shēma

Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēma

Plānotā ūdenstransporta infrastruktūra

Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu:

Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums:

Vides pārskats