Sākta Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

Sākta Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2011.gada 18.aprīļa līdz 30.maijam. Kandavas novada teritorijas plānojuma izstrāde sākta 2010.gada maijā. To, sadarbībā ar Kandavas novada pašvaldību, veic SIA „Metrum” Rīgas biroja darbinieki teritorijas plānotājas Ilzes Circenes vadībā.

Patlaban ir izstrādāta Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 1.redakcija, un tā, saskaņā ar Kandavas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu, ir nodota sabiedriskai apspriešanai. Izstrādātā teritorijas plānojuma 1.redakcija atspoguļo informāciju par esošo novada teritorijas izmantošanu un sniedz priekšlikumus novada plānotajai izmantošanai, kas ir pamats sagaidāmajām diskusijām sabiedriskās apspriešanas posma laikā ar zemes īpašniekiem, iedzīvotājiem un ikvienu interesentu, kam ir būtiska Kandavas novada telpiskā attīstība.

Ar izstrādātā teritorijas plānojuma 1.redakciju sabiedriskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties Kandavas novada domes 2.stāvā, mājas lapā www.kandava.lv vai “Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. Priekšlikumus iespējams izteikt, rakstot iesniegumu novada domei. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 19.maijā plkst. 17.00 Kandavas novada domes sanāksmju zālē.

Vairāk par Kandavas novada teritorijas plānojuma izstrādi.