Search

DETĀLPLĀNOJUMA “SĀRCE” GALA REDAKCIJA​

detālplānojuma “sārce” gala redakcija SIA “METRUM” ir izstrādājusi detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Sārce”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 98560040061, Popes pagastā, Ventspils novadā. Saskaņā ar

Lasīt vairāk »
METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu.

METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu

METRUM, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Madonas novada pašvaldību ir uzsākusi Madonas novada Teritorijas plānojuma izstrādi. Projektu vadīs arhitekte Māra Kalvāne.
Uzsākot plānojuma izstrādi, tiks izvērtēti visi saņemtie ierosinājumi teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves nosacījumu maiņai vai precizēšanai, sabiedrības iniciatīvas publisku teritoriju izveidošanai vai labiekārtošanai, vides ietekmju novēršanai. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, tiks organizētas dažāda veida sabiedrības līdzdalības aktivitātes – sanāksmes, diskusijas, aptaujas, nodrošinot atvērtu teritorijas plānošanas procesu.

Lasīt vairāk »

METRUM darbā

Scroll to Top