Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

TEMATISKIE PLĀNOJUMI, PĒTĪJUMI UN CITI PROJEKTI

TEMATISKIE PLĀNOJUMI, PĒTĪJUMI UN CITI PROJEKTI

Citi nozīmīgākie METRUM teritorijas attīstības plānošanas speciālistu izstrādātie projekti:

n Ogres centrā esošo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projekts

n Pētījums „Ainavu plānu izstrāde” (Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam vajadzībām)

n Pētījums  „Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izpēte (Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam vajadzībām)

n Tematiskais plānojums „Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums”

n Dabas aizsardzības plāni dabas liegumam „Ances purvi un meži”, „Druviņu tīrelis”, Maņģenes meži”, „Nagļu un Ansiņu purvs”, „Pluču tīrelis”

n Dabas aizsardzības plāns dabas parkam „Abavas senleja”

n Tematiskais plānojums „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”

n Vadlīnijas dabas aizsardzības plāna integrēšanai teritorijas plānojumā

n Projekts „Prasību izstrāde elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām”

n Projekts „Metodisko norādījumu izstrāde teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā”

n Pētījums „Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas – lauku mijiedarbība””