Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

TERITORIJAS PLĀNOJUMI

TERITORIJAS PLĀNOJUMI

METRUM pēdējos piecos gados izstrādātie pašvaldību teritorijas plānojumi vai to grozījumi:

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030. gadam
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11123

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumi Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8371

Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.-2031. gadam Teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumu izstrāde

Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6026

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums 2016.-2027. gadam
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4289

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam izstrāde,
veicot dabas parka Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi un
integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1312

Nīcas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_36

Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_14

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_145

Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_112

Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_54