Apstiprināts jaunais Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam

Dalīties sociālajos tīklos:

Jaunais teritorijas plānojums paredz dzīvojamās, komerciestāžu un ražošanas apbūves teritoriju paplašināšanu uz pilsētas neapgūtās atmatu zemes, kā arī vietās, kur ir pamesti objekti un bijušo mazdārziņu teritorijās. Vairākās pilsētas daļās paredzēti jauni savrupmāju rajoni un daudzstāvu dzīvojamā apbūve pārsvarā līdz pieciem stāviem. Būtisks jaunums ir plānojuma sniegtā iespēja attīstīt dzīvojamo un darījumu apbūvi Slocenes upes labajā krastā.Komercapbūves teritoriju paplašināšana plānota dzelzceļa tuvumā un pamestu objektu teritorijās (bijusī naftas bāze, auto – moto trase). Slocenes upes labajā krastā paredzēta vieta viesnīcām un atpūtas objektiem. Ievērojama ražošanas teritoriju paplašināšana plānota pilsētas dienvidu daļā, abpus dzelzceļam. Paredzēta arī pilsētas transporta tīkla pilnveidošana un jaunas maģistrālās ielas. Plānojumā ir atzīmēta potenciālā Tukuma ezera teritorija, kuras tuvumā, uz pašvaldībai piederošas zemes ir atļauta dzīvojamā apbūve.„Pamatojums noteikt risinājumus dinamiskai Tukuma attīstībai izrietēja no vairāku faktoru kopuma: pilsētas izdevīgā novietojuma, valsts ekonomiskās situācijas, pilsētas domes uzstādījuma un sabiedrības viedokļa. Sabiedrisko apspriešanu laikā netika saņemtas būtiskas iebildes, kas apstiprina, ka izvēlētie risinājumi ir atbilstoši šim laikam un sabiedrības vēlmēm,” saka Andis Kublačovs, „METRUM” telpiskās attīstības projektu vadītājs.„Jaunā Tukuma teritorijas plānojuma būtiskākais mērķis ir kalpot par instrumentu Tukuma ilgtermiņa attīstības īstenošanai. Pašvaldībai tas ir pamata dokuments iesniegto attīstības projektu izvērtēšanai, savukārt zemes īpašniekiem, uzņēmējiem un investoriem – savu ieceru saskaņošanai ar pilsētas tālākās attīstības nodomiem un mērķiem,” saka Zane Skrūzkalne, Tukuma pilsētas Domes teritorijas plānotāja.Tukuma teritorijas plānojuma izstrāde sākta 2006. gada augustā. To veica teritorijas plānošanas uzņēmums „METRUM” sadarbībā ar Tukuma pilsētas Domi. Plānojums sagatavots, ievērojot Tukuma attīstības programmu 2005. – 2012.gadam, iepriekšējā teritorijas plānojuma pēctecību, izvērtējot institūciju nosacījumus, iedzīvotāju iesniegumus, kā arī aptauju un diskusiju rezultātus.„METRUM”, izstrādājot Tukuma teritorijas plānojumu, pirms pirmās redakcijas sagatavošanas sabiedrības vērtējumam nodeva divas, atšķirīgas Tukuma telpiskās attīstības koncepcijas. Koncepciju izmantošana ir uzņēmumā praktizēta teritorijas plānošanas pieeja, kas ļauj vispirms izprast un vienoties par kopīgo teritorijas struktūru un funkcionēšanas īpatnībām un pēc tam virzīties uz detalizētākiem risinājumiem atsevišķās teritorijas daļās.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top