paziņojums par jūrmalas pilsētas terotorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (5.0) redakcijas publisko apspriešanu

Jūrmalas domē 2023.gada 27.aprīlī tika pieņemts lēmums Nr.178 “Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu” un lēmums Nr.179 “Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (5.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajā (5.0) redakcijā ir veiktas izmaiņas atbilstoši ziņojumam par 4.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un valsts institūciju atzinumu izvērtējumu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2023.gada 19.maija līdz 2023.gada 19.jūnijam.

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju publiskā apspriešana notiks arī ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam. Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju (5.0) un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā .

Pieņemšana klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 67754071 vai 25638713, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv – apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 31.maijā plkst.18:00, Jūrmalas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē un informācijas saņemšanai par sanāksmes norisi, lūdzam iepriekš pieteikties:

Teritorijas plānojuma 5. redakcijas materiāli:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Vides pārskats

Paskaidrojuma raksts:

Scroll to Top